Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Volby do Evropského parlamentu

Výsledky hlasování

Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019. V pátek 24. 5. proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb v sobotu 25. 5. se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Kdo může volit?

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen „volič“) a nevznikla u něj překážka volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).

Informace o zasadách a způsobu hlasování

Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Kde lze hlasovat?

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jehož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech).

Voličský průkaz

O vydání voličského průkazu může volič zažádat žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo žádostí v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), doručenou nejpozději do pátku 17. května. Obecní úřad voličský průkaz předá nejdříve od čtvrtku 9. května, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Změna trvalého pobytu po zanesení údajů ze stálého seznamu voličů

Pokud volič změní místo trvalého pobytu v rámci České republiky po14. dubnu, musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit nejpozději do 22. května obecnímu úřadu v místě nového bydliště nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě nového bydliště.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 21. května, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Způsob hlasování

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na