Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Volby do zastupitelstev krajů se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. 

V pátek 2. 10. proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb v sobotu 3. 10. se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Kdo může volit

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,4) která náleží do územního obvodu kraje,  (dále jen „volič“) a nevznikla u něj překážka volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí).

Kde lze hlasovat

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tzn. občan Opavy, může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v Moravskoslezském kraji).

Při volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Mapová aplikace "Kam jít volit v Opavě?" nalezne a zobrazí po zadání adresy příslušnost k volebnímu okrsku a volební místnosti.

Voličské průkazy

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to u obecního úřadu dle trvalého pobytu, podáním doručeným v listinné podobě (toto podání musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče), či osobní datovou schránkou a to nejpozději 7 dnů (16:00 hod. 25.9.2020) přede dnem voleb obecnímu úřadu. Požádá-li volič osobně u obecního úřadu, je to možné do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16:00 hod. středy 30. 9. 2020); o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam;  

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 29. září, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Způsob hlasování

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Hlasovací lístky jsou vytištěny samostatně pro každý kandidující politický subjekt. Do úřední obálky volič vloží pouze jeden hlasovací lístek vybrané strany, hnutí či koalice. Na tomto lístku může volič zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u čtyř kandidátů, a udělit jim tak své preferenční hlasy. Jiné písemné úpravy nemají na další posuzování vliv.

SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na