Obsah

 

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2022 

 

 

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2022

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce Velké Hoštice, kterou lze nalézt na urad-obce/vyhlasky/, rovněž je k dispozici v písemné podobě na obecním úřadě obce Velké Hoštice.

 

Poplatníkem je fyzická osoba:

 1. která má v obci trvalý pobyt,
 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 5. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

   

Osvobození

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se osvobozují:
  1. fyzické osoby, jejichž místem trvalého pobytu je ohlašovna Obecního úřadu Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice a na území obce se prokazatelně nezdržují.
  2. fyzické osoby které po dobu 6 a více měsíců po sobě jdoucích pobývají v zahraničí.
  3. fyzické osoby uvedené v článku 2 odst. 2,3,4,
  4. u nově narozených v běžném kalendářním roce vzniká poplatková povinnost od 1.1. následujícího kalendářního roku,
  5. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
 1. Vznik nároku na osvobození podle odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2 písm. b) je poplatník povinen ohlásit a doložit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit a doložit zánik nároku na osvobození.
 2. V případě vzniku či zániku nároku na osvobození v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke vzniku či zániku nároku na osvobození v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců nároku na osvobození rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

   

  Sazba poplatku pro rok 2022 činí 650,00 Kč. Poplatek je splatný jednorázově, v případě změny trvalého pobytu se poměrně krátí podle počtu celých měsíců, ve kterých měl poplatník trvalý pobyt na území obce.

   

  Poplatek lze platit v hotovosti na pokladně obecního úřadu Velké Hoštice.

  V případě nezaplacení tohoto poplatku se postupuje v souladu s výše uvedeným zákonem o místních poplatcích a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že nezaplacené poplatky se vyměřují hromadným předpisným seznamem nebo platebními výměry a následně dochází k jejich exekuci.

   

  Dále upozorňujeme občany na to, že počínaje r. 2013 odpovídají za zaplacení poplatku za poplatníky, kteří jsou v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilí, tito poplatníci a jejich zákonní zástupci společně a nerozdílně; nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, může správce místního poplatku vyměřit tento poplatek buď nezletilému, nebo jeho zákonnému zástupci. Od r. 2016 platí, že vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník pro správu jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatník na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka a správce poplatku vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi.

   

  Další informace o poplatku můžete získat přímo na obecním úřadě Velké Hoštice, u paní Michaely Hanske (e-mail:hanske@hostice.cz, tel. č. 553 764 062).

   

 

Stránka

 • 1

Svozový kalendář 2021

Svozový kalendář 2021


Stránka

 • 1