Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Volby 2023

Volba prezidenta republiky 2023

Předsedou Senátu Parlamentu České republiky byla vyhlášena volba prezidenta České republiky a to na termín: 

pátek 13. 1. 2023 (14.00 h - 22.00 h) a sobota 14. 1. 2023 (8.00 h - 14.00 h).

Případné II. kolo volby se uskuteční ve dnech: 

pátek 27. 1. 2023 (14.00 h - 22.00 h) a sobota 28. 1. 2023 (8.00 h - 14.00 h).

 

Kdo může volit

Voličem je občan ČR, který alespoň 2. den voleb dovrší věku 18 let, příp. ve 2. kole dovrší věku 18 let a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu či omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

 

Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí - informace naleznete 

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 - hlasování v zahraničí - Volby (mvcr.cz)

 

Kde lze hlasovat

Na území ČR hlasování probíhá ve volebním okrsku na území obce, kde je občan zapsán ve stálém seznamu voličů. V zahraničí na zastupitelském úřadu ČR (dále jen „ZÚ ČR“), u něhož je zapsán do zvláštního seznamu voličů.

Obec Velké Hoštice má jeden volební okrsek a sídlo volebního okrsku je Zámecká 195, Velké Hoštice (budova obecního úřadu).

 

Voličské průkazy

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz (dále jen „VP“) příslušný obecní úřad dle svého místa trvalého pobytu (obecní úřad Velké Hoštice, Zámecká 195, Velké Hoštice), anebo zastupitelský úřad ČR v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů. VP umožňuje voliči hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí na ZÚ ČR.

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 11. 1. 2023 do 16.00 h pro I. kolo volby, nebo do středy 25. 1. 2023 pro případné II. kolo volby.

Žádost lze také podat:

  • listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
  • elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče).

Obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 6. 1. 2023 do 16.00 h. Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena do pátku 20. 1. 2023 do 16.00 h. Za ověření podpisu pro účely voleb se na úřadech správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně  může  průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů.

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc pro převzetí voličského průkazu

 

 

Hlasování ve zdravotnickém zařízení

Pokud volič pobývá v době volby prezidenta České republiky v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“), které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat.

Hlasování je možné:

  1. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu)

Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu nejpozději 09. 01. 2023 do 14.00 hod. a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

  1. na základě voličského průkazu

V obou případech zajistí správa příslušného zdravotnického zařízení, aby příslušný obecní úřad nebo ve dny voleb příslušná okrsková volební komise,  zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

 

Kontakt

Bc. Lucie Martínková, tel. č.: 553 764 062, e-mail: martinkova@hostice.cz 

 

 

 

SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na